Pomiary elektryczne

Prawidłowe działanie instalacji elektrycznych odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu wszelkich obiektów budowlanych. Zwracając uwagę na obecne potrzeby klientów oraz wymagającego rynku, w naszej ofercie proponujemy Państwu usługi z zakresu pomiarów oraz przeglądów instalacji elektrycznych. Właściwie działająca, sprawna instalacja, zapewnia bezpieczeństwo użytkowania pracownikom, mieszkańcom i urządzeniom do niej podłączonym.

Zakres usług

­W zakresie pomiarów elektrycznych oferujemy Państwu przeprowadzenie:

– rocznych oraz pięcioletnich pomiarów niskiego napięcia,

– pomiarów instalacji odgromowej,

– pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

– pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego

– pomiarów natężenia oświetlenia stanowiskowego

– badania przeciwpożarowych wyłączników prądu,

– pomiarów średniego napięcia (stacje transformatorowe, kable, rozdzielnice),

– termowizji rozdzielni nN i SN

– przeglądy elektryczne,

– nadzory w zakresie elektrycznym

– projekty

Czym wyróżniamy się na tle innych firm?

Głównym atutem naszej firmy jest przede wszystkim spełnianie oczekiwań klientów. W ramach naszych usług oferujemy Państwu:

terminowość – termin wykonania pomiarów elektrycznych dopasowujemy do potrzeb klienta. Zapewniamy elastyczne godziny realizacji (w tym również godziny wieczorne, dla podmiotów o pracy ciągłej – weekendy),

dbałość o szczegóły – zwracamy uwagę na wszelkie niedogodności, które mogą wystąpić w czasie przeprowadzanych pomiarów, jak choćby krótkotrwałe wyłączenia energii. Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwa terminy realizacji usługi.

dostępność – wykonujemy nasze usługi na terenie całej Polski. Dojazd do dalszych lokalizacji nie stanowi dla nas problemu.

kontaktowość – przed wykonaniem pomiarów, dostarczamy Państwu wszelkich informacji potrzebnych do przygotowania obiektu oraz lokatorów na przeprowadzane badanie. Zapewniamy również bezpośredni kontakt do osoby wykonującej pomiary.

Dla kogo przeznaczona jest nasza oferta?

Pomiary elektryczne oraz przeglądy instalacji elektrycznych wykonujemy przede wszystkim dla właścicieli, zarządców oraz administratorów obiektów budowlanych. Pomiary wykonujemy w: budynkach mieszkalnych, biurowych, usługowo-handlowych, przemysłowych, magazynach i innych

Podstawa prawna

 Nasi pomiarowcy posiadają kwalifikacje w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych, ale w naszym zespole są również inżynierowie z uprawnieniami projektowymi.

Akty prawne i dokumenty normalizacyjne

 1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane – z późn.zm.
 2. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne – z późn.zm.
 3. Rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – z późn.zm.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
 6. Rozporządzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej – z późn.zm.
 7. Rozporządzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – z późn.zm.
 8. Rozporządzenia MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu – Dz.U. nr 41 z 2003 r. poz. 351 (z poźn.zm.).
 9. Rozporządzenia MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Dz.U.2010 nr 239 poz. 1597.
 10. PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6. Sprawdzenie.
 11. PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
 12. PN-IEC 60050-95:2001 – Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.
 13. PN-IEC 60050-826:2007P – Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 14. PN-EN 61140:2005 (U) – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
 15. PN-IEC 60038:1999 – Napięcia znormalizowane IEC.
 16. PN-EN 60445:2011 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.
 17. PN-EN 60446:2011 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi.
 18. PN-EN 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
 19. PN-EN 60617-2:2003 – Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 2: Symbole elementów, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia.
 20. PN-EN 60073:2003 (U) – Zasady i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych.
 21. PN-EN 60417-1:2002 (U) – Symbole graficzne stosowane w urządzeniach. Część 1: Przegląd i zastosowanie.
 22. PN-IEC 755+A1+A2:1996 – Wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.
 23. PN-E-04700:1998/Az1:2000 – Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
 24. PN-EN 62841-1:2015-11 – Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 25. PN-88/E-08400-10 – Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Badania kontrolne w czasie eksploatacji.
 26. PN-EN 62305-1:2011, Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.
 27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.).
 28. PN-HD 60364-6:2016-07 – wersja angielska