Przegląd instalacji elektrycznej

Jak przebiega przegląd instalacji elektrycznej?

Okresowy przegląd instalacji elektrycznej to gwarancja bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. Przeglądy elektryczne budynków eliminują zagrożenia pożarowe wynikające z usterek instalacji, jak również nieprawidłowej pracy podłączonych do niej maszyn i urządzeń. Pomiary instalacji elektrycznych są obligatoryjne. Nie wynikają one z woli właścicieli czy zarządcy nieruchomości, ale obowiązujących przepisów prawa. Obiekty budowlane w okresie eksploatacji powinny być poddawane przeglądom technicznym, które obejmują również przeglądy elektryczne co najmniej raz na 5 lat. Celem takich przeglądów jest:

  • kontrola stanu technicznego nieruchomości,
  • weryfikacja przydatności użytkowej nieruchomości.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej? Jak jest przeprowadzany? Komu zlecić wykonanie takiej usługi?

przeglądy elektryczne budynków

Przeglądy elektryczne budynków: Na czym to polega?

Przegląd instalacji elektrycznej obejmuje dwa umowne etapy. Pierwszy to oględziny instalacji. Drugi to próby i pomiary instalacji elektrycznej wykonywane przy pomocy specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Oględziny instalacji

Oględziny instalacji zwyczajowo przeprowadza się przy wyłączonej instalacji. Ich zakres jest ściśle związany z potrzebami obiektu, jego przeznaczeniem i wyposażeniem. Inny będzie więc zakres oględzin instalacji w przypadku hali produkcyjnej, a inny w przypadku obiektu biurowego.

Elementy, które podlegają weryfikacji w trakcie przeglądu to:

  • sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
  • występowanie przegród ogniowych oraz innych środków zapobiegających rozproszeniu się ognia,
  • prawidłowe rozmieszczenie oraz dobór właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia,
  • dobór urządzeń i zabezpieczeń z uwzględnieniem działania czynników zewnętrznych.

Podczas oględzin specjalista zwraca również uwagę na prawidłowość oznaczeń przewodów neutralnych oraz ochronnych, jak również przyłączeń łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych.

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych mają z kolei na celu:

  • weryfikację ciągłości przewodów,
  • pomiar rezystencji izolacji elektrycznej,
  • sprawdzenie ochrony,

Przeprowadzając przeglądy elektryczne budynków należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej kolejności działań. Wynika to z faktu, iż niezadawalający wynik jednej z prób wymusza konieczność jej powtórzenia po usunięciu uszkodzenia. Jeśli przegląd nie będzie przeprowadzany zgodnie z ustaloną chronologią powtórzenia może wymagać więcej niż jedna próba, co przekłada się na czas i koszty prowadzonych prac.

Przegląd instalacji elektrycznej: Dokumentacja techniczna

Wykonawca kontroli jest zobowiązany do przygotowania kompletnej dokumentacji pokontrolnej. Dokumentacja taka jest wymagana obowiązującymi przepisami. Dlatego tak ważnym jest, aby przeglądy elektryczne budynków powierzać wyłącznie rzetelnym przedsiębiorstwom zatrudniającym pracowników z niezbędnymi uprawnieniami.

Pozostałe usługi